Podmínky soutěže

1. Pořadatelem soutěže je Click and Feed, z. s., se sídlem v Praze, Pod svahem 10, 147 00, IČ: 04954165

2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má facebookový účet a která akceptuje tato pravidla soutěže:

 • Vyplní registrační formulář a připojí fotografii svého domácího mazlíčka (max. velikost 4MB).
 • Fotografie splňující kritéria pořadatele (fotografie zobrazuje zvíře, objekt na fotografii je dostatečně rozeznatelný) bude po schválení zařazena do fronty na publikaci (publikování všech nahraných fotografií probíhá 1x měsíčně a to vždy 10. den v měsíci).
 • Poslední fotografie, která bude zařazena do soutěžního kola, musí být nahrána nejpozději 10. den v měsíci do 11:00. Poté začíná hlasování na webu clickandfeed.cz a potrvá do konce daného měsíce. Hlasovat můžete 1x denně.
 • Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou za měsíc.
 • K hlasování není povoleno používat automat, v případě takového zjištění bude soutěžící vyřazený ze soutěžního kola.
 • Je zakázáno přihlašovat do soutěže fotografie za účelem získání výhry pro útulek, azyl či jiný spolek.
 • Pořadatel vybere na konci každého měsíce fotografii s největším počtem hlasů + jednu fotografii, která vyhraje za výběr Click and Feed, z. s. bez ohledu na počet hlasů.
 • V případě shodného počtu hlasů u více fotografií o vítězi rozhodne pořadatel.
 • Výherce získá 2 x 15 kg pytel krmení pro psa nebo 4 x 8 kg pytel krmení pro kočku od značky Brit od společnosti Vafo, s. r. o. Výhra mu bude doručena na adresu, kterou zadal při registraci.
 • Soutěž probíhá na adrese www.clickandfeed.cz pod záložkou Fotosoutěž.
 • Výhra bude v návaznosti na poskytnutí adresy zaslána výherci, a to do 45 dnů od ukončení soutěžního kola. Pokud zásilku adresát nepřevezme, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.
 • Výhry jsou nepřenosné. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 • Zasláním fotografie soutěžící potvrzuje, že je původní, je jejím autorem a souhlasí s jejím zveřejněním na webu www.clickandfeed.cz i na Facebooku a Instagramu Click and Feed.

3. Zasláním fotografie soutěžící potvrzuje, že:

 • je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní, fotografie byla pořízena v souvislosti s událostí, která je uvedena v doprovodném textu k fotografii
 • zveřejněním fotografie na webu www.clickandfeed.cz nevznikne spolku Click and Feed, z. s. žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii zobrazeny
 • zveřejněním fotografie na webu www.clickandfeed.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

5. Přihlášením do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

6. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná během soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

7. Účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

V Praze dne 1. 1. 2018